Algemene voorwaarden

BioCheck BV, juni 2021 KvK 64199657 

Artikel 1 – Algemeen 

Algemene Voorwaarden: deze Algemene, betalings- en leveringsvoorwaarden met inbegrip van de Bijlage zijn van kracht vanaf 1 november 2020.

BioCheck: BioCheck BV, gevestigd te (3066 SJ) Rotterdam, aan de Sjanghailaan 275, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64199657.

Opdrachtgever: de contractpartij ( iedere natuurlijke of rechtspersoon) waar BioCheck diensten aan levert, al dan niet via verwijzing door een tussenpartij/verwijzer. De contractpartij is de partij die kosten van de verleende opdracht voor haar rekening neemt.

Aanbod (Programma’s): dienstverlening door BioCheck ten behoeve van een cliënt.

Cliënt: de natuurlijke persoon die bij BioCheck voor een intake of programma is aangemeld.

Verwijzer/ Tussenpartij: de partij die al dan niet op basis van een overeenkomst cliënten naar BioCheck (door)verwijst.

Overeenkomst: de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst van opdracht die tot stand is gekomen door aanvaarding van opdrachtgever van een door BioCheck verstrekte offerte, factuur of op basis van een raamcontract en waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn.

Bijlage: de bijlage die aan de Algemene Voorwaarden is aangehecht en daarmee onlosmakelijk is verbonden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en Overeenkomsten tussen BioCheck en opdrachtgever inzake al hetgeen door BioCheck wordt verstrekt of verricht in één van de BioCheck vestigingen of elders door BioCheck wordt geleverd. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing indien BioCheck bij de uitvoering de overeenkomst gebruik maakt van diensten van derden.
 2. Afwijkende voorwaarden zijn voor BioCheck alleen bindend indien en voor zover die voorwaarden vooraf schriftelijk zijn overeengekomen en door BioCheck zijn aanvaard.
 3. Indien opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert en daarnaar verwijst, wordt toepasselijkheid daarvan hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Aanmelding van een cliënt en/of acceptatie van een offerte, factuur of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd mocht komen met enige bepaling van dwingend recht, of indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden bij rechterlijke uitspraak onredelijk bezwarend wordt geoordeeld, althans indien aan die bepaling haar werking wordt ontnomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. BioCheck en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde voor wat betreft de nietig verklaarde dan wel vernietigde bepalingen een nieuwe bepaling vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen wordt.
 6. BioCheck komt het recht toe deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt. Enkel een opdrachtgever handelend in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, heeft het recht de overeenkomst te ontbinden naar aanleiding van gewijzigde algemene voorwaarden.
 7. In het geval van enige discrepantie tussen de tekst van de overeenkomst en de tekst van deze algemene voorwaarden, prevaleert de tekst van de overeenkomst.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. De offertes van BioCheck zijn dertig (30) dagen geldig en hebben gedurende die termijn een vrijblijvend karakter, tenzij anders aangegeven. BioCheck is pas aan de offerte gebonden indien opdrachtgever deze heeft aanvaard. BioCheck heeft het recht een gedane aanbieding binnen twee dagen na aanvaarding daarvan te herroepen.
 2. Aanbiedingen kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan door BioCheck gedane aanbiedingen.
 3. BioCheck kan niet aan haar aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet-, schrijf- of typefout bevat.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BioCheck niet tot het verrichten van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4 – Totstandkoming en duur van de Overeenkomst

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en BioCheck komt stand doordat opdrachtgever de door BioCheck verstrekte offerte aanvaardt of een overeenkomst of contract tekent. Aanvaarding van de offerte kan geschieden op de volgende wijzen:
  1. Door ondertekening en retournering van de offerte via post of e-mail;
  2. Door een e-mail van opdrachtgever aan BioCheck met de ondubbelzinnige mededeling dat de offerte wordt aanvaard;
  3. Indien tussen partijen een SLA of andere overeenkomst voor structurele samenwerking bestaat: door aanmelding van een cliënt, waarna door BioCheck een bevestiging wordt toegezonden, waarna de dienstverlening een aanvang neemt, terwijl opdrachtgever geen bezwaar heeft gemaakt. 2.
 2. Indien bij de aanvaarding van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden gemaakt, komt de overeenkomst pas tot stand indien en nadat BioCheck aan opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd met deze voorbehouden en/of wijzigingen in te stemmen.
 3. Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van BioCheck of zodra BioCheck – zonder tegenwerping van opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor haar bindend.
 4. Wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen opdrachtgever en BioCheck zijn overeengekomen. BioCheck zal de gewenste wijzigingen uitvoeren, mits deze redelijkerwijs mogelijk zijn. Wijzigingen kunnen met zich mee brengen dat overeen gekomen leverings- dan wel uitvoeringstermijn door BioCheck wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt BioCheck opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
 6. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd en eindigt van rechtswege na ommekomst van de overeengekomen looptijd. De overeenkomst voor een programma van een cliënt eindigt van rechtswege na voltooiing dan wel beëindiging van het programma. De overeenkomst voor het leveren van workshops, trainingen, nascholingen en vergelijkbare dienstverlening eindigt nadat het betreffende product dan wel de betreffende dienstverlening door BioCheck is geleverd. Het hier bepaalde geldt, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald.
 7. Indien geen looptijd is overeengekomen, dan eindigt de overeenkomst door opzegging van BioCheck of opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. De overeenkomst voor bepaalde tijd is niet tussentijds opzegbaar. Het hier bepaalde geldt, tenzij anders is bepaald in de overeenkomst.

Artikel 5 – Verplichtingen opdrachtgever/cliënt

 1. Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke BioCheck overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de overeenkomst, desgevraagd tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van BioCheck te stellen. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van het verstrekken van onjuiste, onvolledige en onbetrouwbare gegevens en bescheiden.
 2. Opdrachtgever is gehouden BioCheck onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
 3. BioCheck heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat opdrachtgever aan de in de vorige leden genoemde verplichtingen heeft voldaan.
 4. De uit de vertraging in de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en eventueel extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig, niet behoorlijk of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking stellen van de verlangde gegevens of wijzigingen, voorzieningen of hulpmiddelen en/of toegang verschaffen, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 6 – Leveringsvoorwaarden en annulering interventies

 1. Het programma van BioCheck start door aanmelding van een cliënt. De opdrachtgever ontvangt een offerte of factuur met daarin vermeld het voorgestelde programma. Door acceptatie van de offerte verklaart opdrachtgever akkoord te zijn met de levering door BioCheck van het voorgestelde programma.
 2. BioCheck zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren en de werkzaamheden uitvoeren conform de in de branche geldende normen.
 3. BioCheck bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd. BioCheck zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de overeenkomst.
 4. BioCheck heeft het recht (een deel van) de werkzaamheden, zonder kennisgeving aan en uitdrukkelijke toestemming van opdrachtgever, te laten verrichten door een door BioCheck aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar het oordeel van BioCheck wenselijk is.
 5. Eventueel in de overeenkomst bepaalde termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van een dergelijke termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van BioCheck en mitsdien geen grond voor ontbinding van de overeenkomst op.
 6. BioCheck heeft het recht om de overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft BioCheck het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door opdrachtgever niet wordt betaald, is BioCheck niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft hij het recht de overeenkomst op te schorten.
 7. Indien opdrachtgever enkel een intake heeft afgenomen en cliënt alsnog deel wenst te nemen aan één van de programma’s van BioCheck, is dit enkel mogelijk ná betaling van de factuur voor het betreffende programma. De benodigde toebehoren zullen pas na ontvangst van volledige betaling toegestuurd worden óf bij de eerstvolgende training uitgereikt worden aan cliënt c.q. opdrachtgever.
 8. Indien cliënt genoodzaakt is een gemaakte afspraak gedurende een programma af te zeggen, dient dit ten minste 24 uur vóór de afspraak te gebeuren. Indien cliënt niet op een afspraak verschijnt zonder deze ten minste 24 uur van tevoren te hebben afgezegd, brengt BioCheck de gereserveerde tijd in rekening tegen een tarief van € 150,00 per uur.
 9. Cliënt gaat bij het volgen van een programma akkoord met de in de Bijlage vernoemde Herstelregels. Het volgen van deze herstelregels zijn onderdeel van de programma’s die BioCheck aanbiedt. De cliënt kan deze ook terugvinden in zijn of haar profiel.
 10. Indien cliënt niet de Herstelregels volgt, is bij een voortijdige beëindiging van het programma het volledige geoffreerde of gefactureerde bedrag verschuldigd.
 11. Indien BioCheck, cliënt en opdrachtgever gezamenlijk besluiten tot voortijdige beëindiging van een programma dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever de volgende regels:
  1. Het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;
  2. Het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;
  3. Het stoppen binnen drie dagen vóór aanvang van deelname zijn de reeds door BioCheck gemaakte kosten alsmede annuleringskosten wegens de door BioCheck door de annulering geleden schade verschuldigd van 30% van het totaalbedrag;
  4. Het stoppen na aanvang van deelname aan een programma zijn de reeds door BioCheck gemaakte kosten alsmede een percentage van 50-100% van het totaalbedrag aan annuleringskosten verschuldigd, afhankelijk van het stadium van deelname waarin cliënt zich bevindt.
 12. Indien opdrachtgever en/of cliënt het programma eenzijdig, zonder instemming van BioCheck, voortijdig beëindigt door mededeling van die beëindiging aan BioCheck, dan gelden voor de betalingsverplichting van opdrachtgever en/of cliënt de volgende regels:
  1. Het stoppen na een introductiegesprek: hieraan zijn geen kosten verbonden;
  2. Het stoppen na een intake zijn alleen de kosten van de intake verschuldigd;
  3. Het stoppen binnen drie dagen vóór aanvang van deelname zijn de reeds door BioCheck gemaakte kosten alsmede annuleringskosten wegens de door BioCheck door de annulering geleden schade verschuldigd van 30% van het totaalbedrag;
  4. Het stoppen na aanvang van deelname aan een programma zijn de reeds door BioCheck gemaakte kosten alsmede een percentage van 50-100% aan annuleringskosten verschuldigd, afhankelijk van het stadium van deelname waarin cliënt zich bevindt.
 13. Indien cliënt zonder bericht niet komt opdagen en niet reageert op pogingen van BioCheck tot contact, dan stelt BioCheck opdrachtgever hiervan in kennis. Als ook na dat bericht van BioCheck aan opdrachtgever cliënt niet komt opdagen en geen contact opneemt, dan is het programma beëindigd en is opdrachtgever het volledige geoffreerde tarief verschuldigd.
 14. Indien BioCheck tijdens een programma adviseert dat een ander dan het geoffreerde programma noodzakelijk is om succesvol resultaat te behalen, dan zal dat aan opdrachtgever worden gemeld. Door acceptatie via schriftelijke of e-mail bevestiging wordt de bestaande overeenkomst dan vervangen door het aangepaste programma.

Artikel 7 – Tarieven en betaling

 1. BioCheck is gerechtigd haar tarieven jaarlijks aan het einde van het kalenderjaar te wijzigen. Nieuwe tarieven worden minimaal één maand vóór het einde van ieder kalenderjaar aan opdrachtgever kenbaar gemaakt.
 2. Indien opdrachtgever bezwaren heeft ten aanzien van een toegezonden factuur dient opdrachtgever deze binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te maken onder opgave van redenen. Indien opdrachtgever niet binnen deze termijn zijn bezwaren kenbaar heeft gemaakt, wordt hij geacht de factuur te hebben geaccepteerd.
 3. Bezwaren tegen de (hoogte van de) factuur of de wijze waarop diensten zijn verricht, schorten de betalingsverplichting niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten.
 4. Bij tussentijdse wijziging van de opdracht, bijvoorbeeld door voortijdig stoppen door cliënt, opdrachtgever of verwijzer of door aanpassen van het programma, gelden de bepalingen zoals omschreven in artikel 6.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, maar uiterlijk drie dagen vóór de start van de deelname aan een programma, door storting of overschrijving op een op de factuur vermeld rekeningnummer te worden voldaan. Bij niet tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever zonder het vereiste van enige aanmaning of in gebreke stelling van rechtswege in verzuim en aan BioCheck verschuldigd:
  1. De wettelijke (handels)rente vanaf de vervaldag van het openstaand bedrag tot aan de dag der algehele voldoening
  2. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke, die BioCheck voor de incassering van haar vordering moet maken; waaronder begrepen administratiekosten (gefixeerd op 75 euro) en 15% buitengerechtelijke incassokosten over de hoofdsom, vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting over het aan derden ter incasso gegeven bedrag aan hoofdsom volgens factuurbedrag, rente en administratiekosten.
 6. In afwijking van hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, zullen opdrachtgevers niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (consumenten/particulieren) eerst schriftelijke in gebreke worden gesteld, waarbij zij worden aangemaand om alsnog binnen een termijn van 14 dagen tot betaling over te gaan alvorens aanspraak wordt gemaakt op wettelijke rente en (buiten)gerechtelijke incassokosten. Deze termijn vangt aan op de dag na ontvangst van de ingebrekestelling.
 7. In afwijking van hetgeen in lid 5 sub 2 van dit artikel is bepaald, bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor consumenten conform de staffel Buitengerechtelijke Incasso Kosten (BIK) als volgt: over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,- over de volgende Euro 2.500,- 10% over de volgende Euro 5.000,- 5% over de volgende Euro 190.000,- 1% over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-
 8. Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op openstaande kosten en rente en daarna op de oudste openstaande factuur.
 9. Indien blijkt, zulks ter beoordeling van BioCheck, dat het door opdrachtgever afgenomen programma niet geschikt is voor de desbetreffende cliënt voor deelname daaraan, dan is opdrachtgever enkel gehouden de kosten voor het de intake verschuldigd. Het eventueel reeds betaalde resterende bedrag voor het programma, zal aan opdrachtgever worden gerestitueerd.
 10. BioCheck diensten zijn voor zover deze voldoen aan de door de fiscus gestelde regelgeving niet vrijgesteld van BTW (omzetbelasting). Over de geleverde diensten is BTW verschuldigd. Deze belasting wordt aan de Opdrachtgever doorbelast.
 11. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.
 12. Bij het uitblijven van volledige betaling door opdrachtgever, is BioCheck, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten totdat de betaling alsnog is geschied dan wel opdrachtgever hiervoor deugdelijke zekerheid heeft gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft BioCheck eveneens indien zij al voordat opdrachtgever in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van opdrachtgever te twijfelen.

Artikel 8 – Betalingsonmacht

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden is BioCheck gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
  • a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
  • b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
  • c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
  • d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
  • e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid, overmacht en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van BioCheck ten gevolge van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is per gebeurtenis beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende dienst bedongen prijs. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is met de looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de dienst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar. Onverminderd het hiervoor bepaalde zal in geen geval de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan het bedrag dat onder de door BioCheck afgesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd.
 2. De aansprakelijkheid van BioCheck voor indirecte schade is volledig uitgesloten. Onder indirecte schade is in elk geval – maar niet uitsluitend – begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van opdrachtgever, schade als gevolg van een loondoorbetalingverplichting terwijl een werknemer geen arbeid kan verrichten.
 3. BioCheck is nimmer aansprakelijk voor door derden geleden schade en/of schade veroorzaakt door door BioCheck ingeschakelde derden bij de uitvoering van de dienstverlening, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen ten aanzien van consumenten. Jegens consumenten is BioCheck op dezelfde wijze aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hulppersonen als voor haar eigen gedragingen.
 4. BioCheck is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van opdrachtgever, van welke aard ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door opdrachtgever, werkgever en/of cliënt.
 5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in geval van schade als gevolg van dood of lichamelijk letsel of indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BioCheck.
 6. BioCheck is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting onder deze overeenkomst, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer – maar niet uitsluitend – verstaan: (i) overmacht van door BioCheck ingeschakelde derden; (ii) overheidsmaatregelen; (iii) elektriciteitsstoring; (iv) storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten; (v) staking; (vi) algemene vervoersproblemen; (vii) de onbeschikbaarheid van een of meer personeelsleden; (viii) brand; (ix) ontploffing; (x) waterschade.
 7. Indien een overmacht situatie naar het oordeel van BioCheck van tijdelijke aard is, heeft BioCheck het recht de overeenkomst alsnog na te komen na het eindigen van de overmachtssituatie. Indien een overmacht situatie naar het oordeel van BioCheck van blijvende aard is, treden partijen in overleg over een beëindiging van de overeenkomst. BioCheck is in geval van overmacht in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, van opdrachtgever.
 8. Opdrachtgever vrijwaart BioCheck voor alle aanspraken van derden, waaronder uitdrukkelijk begrepen verwijzer, werkgever en/of cliënt, die het gevolg zijn van of samenhangen met de uitvoering van een overeenkomst tussen BioCheck en opdrachtgever, en waarvoor BioCheck niet aansprakelijk zou zijn indien zij jegens die derden een beroep zou kunnen doen op alle bepalingen in dit artikel.

Artikel 10 – Opschorting, ontbinding en opzegging

 1. BioCheck heeft het recht om de nakoming van al haar verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de uitvoering van werkzaamheden, levering van goederen, afgifte van bescheiden of andere zaken aan opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien:
  • a. opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  • b. na het sluiten van de overeenkomst BioCheck ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  • c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is BioCheck bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BioCheck op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien BioCheck de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. BioCheck behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
 5. Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd, waaronder abonnementen en huurovereenkomsten, kunnen door beide partijen schriftelijk worden opgezegd, tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst, met inachtneming van een termijn van een maand.
 6. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd niet tijdig, met inachtneming van de genoemde opzegtermijn, voor het einde van de looptijd wordt opgezegd, eindigt deze van rechtswege.

Artikel 11 – Intellectueel Eigendom

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van de overeenkomst door BioCheck of door BioCheck in samenwerking met (medewerkers van) opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan BioCheck. Het is opdrachtgever niet toegestaan om inbreuk te maken op deze rechten van intellectueel eigendom.
 2. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot offertes en aanbiedingen, ontwerpen en andere geestesproducten, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van BioCheck. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van BioCheck aan opdrachtgever.
 3. De rechten van intellectuele eigendom welke BioCheck in licentie gebruikt mag opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
 4. Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn de van opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden te gebruiken en vrijwaart BioCheck tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van een intellectueel eigendomsrecht.
 5. Bij overtreding van de intellectuele eigendomsbepalingen in dit artikel zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan BioCheck van € 5.000,– per overtreding onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade aan BioCheck te vergoeden

Artikel 12 – Privacy

 1. BioCheck zal vertrouwelijke (persoons)gegevens betreffende cliënt, opdrachtgever en verwijzer die BioCheck verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden openbaren, behoudens voor zover BioCheck ingevolge geldende wet- en regelgeving daartoe is verplicht of BioCheck van cliënt, verwijzer of opdrachtgever daartoe toestemming heeft verkregen.
 2. BioCheck legt een geheimhoudingsplicht zoals in voorgaand lid omschreven op aan al haar medewerkers en alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden.
 3. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van informatie die zij verkrijgt in het kader van de uitvoering van een of meer overeenkomsten met BioCheck en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moet begrijpen, behoudens indien en voor zover een wettelijk voorschrift opdrachtgever tot bekendmaking verplicht.
 4. BioCheck is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 5. Bij het bezoeken van de website van BioCheck kan BioCheck informatie van opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies. De informatie die BioCheck verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.
 6. Bij overtreding van de geheimhoudingsbepalingen in dit artikel zal een direct opeisbare boete verschuldigd zijn door opdrachtgever aan BioCheck van € 5.000,- per overtreding onverminderd de verplichting van opdrachtgever om de daaruit voortvloeiende schade aan BioCheck te vergoeden. 

Artikel 13 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen BioCheck en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Ten aanzien van alle geschillen tussen BioCheck en opdrachtgever is bij uitsluiting bevoegd de bevoegde rechter te Rotterdam. Ten aanzien van geschillen met consumenten is tevens de bevoegde rechter in de woonplaats van de consument bevoegd tot geschillenbeslechting.

 

Bijlage I – Herstelregels BioCheck programma’s

Om optimaal te kunnen herstellen en jouw BioCheck programma tot een succes te maken, zijn er een aantal richtlijnen en regels. De belangrijkste zijn eenvoudig te volgen en hieronder beschreven.

Vertrouwen in jezelf: herstel kost tijd

Waarschijnlijk ben jij maanden of zelfs jaren overbelast geweest voordat je klachten kreeg of uitviel. De oorzaken kunnen zelfs in een ver verleden liggen. Jouw lichaam heeft al die tijd hard gewerkt om te kunnen blijven functioneren. Op een gegeven moment kan het zijn dat jouw vermogen tot herstel dermate is gedaald dat jij je niet uitgerust voelt als je wakker wordt en/of last hebt om je te concentreren en te focussen. Het proces om jouw lichaam weer in balans te brengen kost tijd. Verwacht geen resultaten binnen één of twee weken. Gun jezelf die tijd. Onze programma’s duren tussen de 18 en 26 weken waarin je op afstand of 1 tot drie keer per week op onze locatie traint met de app.

Commitment: onderbrekingen vertragen het herstelproces

Regelmaat en toewijding zijn van belang om jouw lichaam en geest opnieuw te conditioneren, zodat je (weer) goed herstelt in rust. Daarvoor is het belangrijk dat jij je commit aan het programma:

 1. Elke ochtend na het wakker worden, doe je jouw ochtendmeting en vul je jouw logboek in de app in (een zin of steekwoord is voldoende);
 2. Gedurende de dag doe je jouw ademhalingsoefening (de app heeft een reminder daarvoor);
 3. Je doet trouw je trainingen op locatie;
 4. Je neemt de informatie in de online-cursus en in het digitale handboek door;
 5. We begrijpen dat de kans bestaat dat je een keer niet kan trainen, omdat dit echt niet anders kan. Het is van belang dat dit niet regelmatig voorkomt, omdat dit ten nadele is van het verbeteren van jouw herstelvermogen.

Lichaam en geest: fysiek herstel bevordert mentaal herstel 

In het Herstelprogramma van BioCheck ligt de focus op jouw fysieke herstel. Dit bevordert echter niet alleen jouw fysieke maar ook jouw mentale belastbaarheid. Je zal merken dat je beter informatie kan verwerken, je beter kan concentreren en je minder opgejaagd zal voelen. Veel succes en vooral veel plezier met het volgen van het programma!

Contra-indicaties

Er zijn een aantal contra-indicaties waardoor deelname aan het programma niet helaas niet mogelijk is. Deze zijn als volgt:

 1. Ernstige hartritmestoornissen.
 2. Door fysieke beperkingen niet in staat om cardiotraining te doen.
 3. Ontstekingen of wonden op de borstkas of rug waardoor de hartslagband niet kan worden gedragen.
 4. Een ziektebeeld waarvan jouw behandelaar/arts jou afraadt (intensief) te sporten.
 5. Een zeer hoog vetpercentage op de borst waardoor het elektrisch signaal van het hart de hartslagband niet bereikt. Bijvoorbeeld bij een BMI > 40.
 6. Niet Nederlands kunnen lezen en/of schrijven.